top of page

한국문화예술위원회 2021년 온라인미디어 예술활동 지원사업 

사이버 음향고고학: 가상공간 퍼포먼스 시리즈

​리버브 데이터 카탈로그   

Ambisonics Reverb Data Catalog

Mission

rev1.png
rev1-vis.png

    IR : 광명동굴, Korea                               3D Modelling: Bagan Khayiminga 바탕의 데이터로 광명동굴과 유사하게 제작

rev2.png
rev2-vis.png

    IR : 명동성당, Korea                               3D Modelling: Leon Cathedral Cloister 바탕의 데이터로 명동성당과 유사하게 제작

bottom of page